کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه

کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه Projects

کمیسون روابط بین المللی یکی از کمیسیون های کلیدی مجلس نماینده گان بوده که برای تحکیم روابط  میان پارلمان کشور با کشور های منطقه و جهان فعالیت مینماید و همچنان ناظر و همکار با وزارت محترم امور خارجه میاشد.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در