: اداره تنظیم خدمات انرژی

: اداره تنظیم خدمات انرژی Products

اداره تنظیم خدمات انرژی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

03-E آمر امور تخنیکی کودها و ستندردها

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

در مورد اداره تنظیم خدمات انرژی:

اولین دستگاه تولید برق شهر کابل در سال 1272 به کار آغاز نمود که برق مورد نیاز برای تنویر قصر شاهی را تامین می نمود. بعد از آن چندین دستگاه تولید برق کوچک دیگر مانند دستگاه تولید برق به ظرفیت (20) کیلو وات که باقوه بخار به حرکت می آمد در سال 1290 در باغ ارگ کابل و دستگاه برق به ظرفیت (19) کیلو وات که آن هم توسط بخار فعال می گردید و به طور محدود فعالیت داشت در سال 1295 درجلال آباد و در سال 1296 دستگاه کوچک دیگر به ظرفیت (15) کیلو وات در پغمان به فعالیت آغاز نمود. با وسیع تر شدن استفاده از انرژی برق در کشور و نیاز به برنامه ریزی برای انکشاف زیربناهای انرژی برق، در سال 1355 وزارت انرژی در چوکات حکومت افغانستان ایجاد گردید که بعدتر با ادغام ادارات دیگر به وزارت انرژی و آب مسمی گردید.

د افغانستان برشنا موسسه نیز به عنوان تصدی در چوکات وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود که با ترتیب دیدگاه مبتنی بر ایجاد بازار نظارت شده در سکتور انرژی برق، از سال 1388 بدینسو تصدی برشنا با تغییر شخصیت حقوقی، به مثابه یک شرکت دولتی همراه با دیگر شرکت های فعال در بازار برق کشور تحت نظارت وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود.

اخیراً مطابق فرمان شماره 36 مورخ 30/11/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل (اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی منقسم شد. از این تاریخ به بعد، اداره تنظیم خدمات انرژی مسولیت پالیسی سازی و برنامه ریزی انکشاف سکتور انرژی برق در سطح ملی و منطقوی و نظارت از فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی فعال در بازار برق افغانستان را بر عهده دارد.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در