خدمات مالی ملتیا

شرکت خدمات مالی ملتیا در بخش ارتقای ظرفیت بانوان در رشته گلدوزی به 5 تن استاد ماهر در بخش گلدوزی که نیازمندی پروژه ارتقای ظرفیت بانوان گلدوز می باشد ضرورت دارد.

Relation: خدمات مالی ملتیا
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در