مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر برای نخستین بار در سال 1394 هـ ش جهت عرضه خدمت تحصیلی، بخاطر انکشاف ظرفیت جوانان در رشته های پوهنحی ستوماتولوژي (طب دندان) ، پوهنحی قابلگی عالی (به سویه لسانس)، و پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پابه عرصه وجود گذاشته است. دفتر مرکزی وساحه فعالیت اصلی مؤسسه فعلاً در شهر کابل می باشد که در خیر خانه، سرای شمالی، مقابل بلاک های افسوتر موقعیت دارد. شعبات فرعی مؤسسه بعد از طی مراحل اصولی طبق مقرره وزارت محترم تحصیلات عالی واصول اکادمیک درسایر نقاط شهر کابل و دیگر شهرها ایجاد شده می تواند. تدریس درین موسسه به زبان های رسمی کشورصورت می گیرد. تدریس به سایر زبان ها به اساس پیشنهاد شورای علمی وتایید هییت امنا این موسسه صورت می گیرد. این مؤسسه برنامه های تحصیلی معیاری لیسانس مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک وقانون تحصیلات عالی را ارائه و تطبیق می کند. این نهاد خواهان عرضه خدمات معیاری اکادمیک برای دانش آموزان می باشد تا بتواند دانش آموخته گان ورزیده و کارفهم را به جامعه طبق نیاز های روز بازارکار تقدیم نماید.رهبری این مؤسسه می داند و برین باورمند هست که برای تامین اهداف معیاری اکادمیک و حصول کیفیت، نیاز است تا در راستای آموزش، تولید و توسعه علم و کار بردی ساختن آن، گام های مثمر و استوار براداشته شده و منابع غنی و سرشار مادی و معنوی هزینه گردد. این مؤسسه با کانون اعتبار دهی اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی که نهاد ها و پروگرام های مؤسسه را عندالموقع ارزیابی می نماید، همکاری همه جانبه نموده و هرگونه تسهیلات را فراهم می کند. این کانون علمی با مشخص ساختن و بررسی نیاز های  بازار کار و توجه ویژه به دانش آموزان فرهخیته همواره خواستار عرضه خدمات تحصیلی ودانش روز به محصلان میباشد. با چنین اهداف، دیدگاه وجدی گرفتن تضمین کیفیت وبا مشخص ساختن مشکلات، محدودیت ها، چالش ها و نشان دادن راه های حل توانسته است فرداهای درخشانی رابه رخ دانش آموزان بازنماید. داشتن چنین اهداف، راهکارها وباریک اندیشی ها سبب میگردد تا فارغان این نهاد ازآینده مطمئن و ازهویت با اعتباری درجامعه برخوردار گردند. چنانچه     شعار،اهداف واستفاده ازمنابع مادی و معنوی این نهاد بر بنیاد کیفیت بوده که به هیچ وجه ازکیفیت درجهت کمیت کاسته نخواهد شد

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در