مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله برای اولین بار در سال1393  هجری خورشیدی بمنظور ارائه خدمات تحصیلی و تربیه کادر های علمی و نیروی انسانی متخصص پس از طی مراحل اصولی و اخذ مجوز از جانب مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در مرکز ولایت بادغیس تأسیس گردیده و به فعالیت آغاز نمود

مؤسسه تحصیلات عالی حنظله دارای پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی(دیپارتمنت قضایی حارنوالی و اداری دیپلماسی) و تعلیم و تربیه(دیپارتمنت های ادبیات دری، ادبیات پشتو، کیمیا بیولوژی، ریاضی فیزیک، تاریخ جغرافیه و تعلیمات اسلامی) می باشد که پوهنحی تعلیم و تربیه این مؤسسه چهار دور فراغت و پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی آن دو دوره فراغت را موفقانه سپری نموده است

اکنون مؤسسه تحصیلات عالی حنظله بعنوان یک نهاد تحصیلی خوش نام و پیشتاز در مرکز ولایت بادغیس مصروف فعالیت های علمی و اکادمیک خویش بوده که تا اکنون صد ها تن را تقدیم جامعه نموده است

مؤسسه تحصیلات عالی حنظله بمنظور کسب جایگاه معتبر علمی خود در سطح ملی و بین المللی در جهت تطبیق  معیار های قانونی ورعایت مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی کشور همواره تلاش ورزیده و تقویه کادر علمی مسلکی و ورزیده دایمی خودرا در اولویت کاری خود قرار داده است

افراد و اشخاصی که از طریق پروسه رقابت آزاد بعنوان کادر علمی دایمی مؤسسه تحصیلات عالی حنظله استخدام می گردند باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری و علمی برخوردار بوده تا در روند علمی و تدریسی این مؤسسه همکاری جدی نموده تا بتوانیم عرضه خدمات تحصیلی بهتر و مؤثر تری را به مردم افغانستان ارائه نمائیم.

کادر علمی دایمی مؤسسه تحصیلات عالی حنظله در روشنی مواد مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از امتیازاتِ مانند کادر علمی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی برخوردار بوده و پروسه تقرری آنها نیز از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی طی مراحل خواهد شد.

Relation: مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در