مرکزاموزنوی غازی امان الله خان

مرکزاموزنوی غازی امان الله خان

مرکزاموزنوی غازی امان الله خان نهاد خصوصی تعلیمی است که راجستر شده وزارت معارف میباشد  ودر بخش ارتقای  ظرفیت افغانان برنامه های مختلف اموزشی را تطبیق مینمابد

Relation: مرکزاموزنوی غازی امان الله خان
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در