مکتب خصوصی نگار

 مؤسسه تعلیمی نگار یک مؤسسه غیر انتفاعی-غیر دولتی است که به هدف ارائه تعلیم و تربیه مبتکرانه و پویا در سال 1393 بنیاد گذاشته شده است. توجه به صحت اطفال منحیث اساس انکشاف ذهنی اطفال و حمایت از اطفال در مطابقت با پیمان بین المللی حقوق اطفال مأموریت مؤسسه تعلیمی  نگار میباشد

مؤسسه تعلیمی نگار برنامه های تحصیلی معیاری را مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک و قانون معارف و تحصیلات عالی ارائه و تطبیق میکند. تدریس در مؤسسه تعلیمی نگار به زبان های رسمی کشور صورت میگیرد. البته زبان های بین المللی نیز تدریس میگردد. مؤسسه تعلیمی نگار جهت کار های انکشافی تعلیمی، پژوهش (تحقیقات)، ارتقاي ظرفيت، شیوه آموزش معیاری، حسابدهي، شفافيت و حمایت از اطفال با مؤسسات مماثل داخلي وخارجي بخصوص نهاد های اعتبار دهی همکاری میکند. فعالیت های سیاسی، مغایر اخلاق، مخل نظم عامه و ضد امنیت کشور، در مؤسسه  تعلیمی نگار مجاز نیست.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در