وزارت شهر سازی و اراضی

وزارت شهر سازی و اراضی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1) بست رتبه دوم وزارت شهر سازی و اراضی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی ICT     0388

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت شهرسازی و اراضی

به اساس فرمان شماره 107 مورخ 10/9/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان وزارت شهرسازی و اراضی مدغم گردیده است. با توجه به تاریخچه و تغییرات، تحولات و انکشاف هر دو نهاد فوق الذکر از دید ساختاری و مسولیت های تسجیل شده قانونی، ادغام اداره اراضی اسبق با وزارت شهرسازی و مسکن اسبق بهترین اقدام حکومت تلقی میگردد، این ادغام در حقیقت به روز ساختن ساختاری های مربوط به شهرسازی و اراضی میباشد و تجربه های متعدد منطقوی و بین المللی برای توجیه در زمینه نیز وجود دارد.

برمبنی احکام ماده هفتم قانون شهرسازی و ماده هفتم قانون تنظیم امور زمینداری وظایف و صلاحیت های عمده وزارت شهرسازی و اراضی قرار ذیل تسجیل گردیده است.

طرح و ترتیب پالیسی ها، ستراتیژی ها و برنامه ها در امور شهرسازی، مسکن، زیربنای تخنیکی و نظارت از تطبیق آن ها
مشخص ساختن مکان ایجاد شهرها، شهرک ها و مراکز نفوس آینده و تعیین حدود توسعه و ظرفیت ساحات شهری با رعایت اولویت حفظ ساحات حساس طبیعی، زراعتی، محیط زیستی و تاریخی در قالب پلان جامع کشور و پلان های منطقوی.
طرح و ترتیب پلان های بازسازی، بهسازی، نوسازی، تنظیم مجدد زمین و ساحات تاریخی و فرهنگی، جهت حفظ هویت شهر های کشور با در نظر داشت رشد اقتصادی، اجتماعی و توریزم شهری.
ویزه پلان های هادی، ستراتیژیک، تفصیلی، تعدیلی، اصلاحی، بهسازی، تنظیم مجدد زمین، شهرک ها و مجتمع های مسکونی و نظارت از تطبیق آن.
تنظیم دفاتر اساس ثبت زمین های مندرج قانون تنظیم امور زمینداری؛
اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از غضب زمین
توزیع زمین های دولتی برای مستحقیق مطابق احکام قانون تنظیم امور زمینداری؛
اجرا و ثبت قباله انتقال ملکیت های عقاری شخصی و دولتی؛
فراهم آوری تسهیلات جهت جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه زمینداری به مقاصد زراعت، صنعت، تجارت و خدمات عامه و نظارت از آنها؛
پلانگذاری و پیشبرد امور توپوجیودیزی و کارتوگرافی در کشور

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در