کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه

کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه

کمیسون روابط بین المللی یکی از کمیسیون های کلیدی مجلس نماینده گان بوده که برای تحکیم روابط  میان پارلمان کشور با کشور های منطقه و جهان فعالیت مینماید و همچنان ناظر و همکار با وزارت محترم امور خارجه میاشد.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در