کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) در سال ۲۰۰۲ و به تعقیب موافقتنامه بن و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس شد. هدف از ایجاد و موجودیت این کمیسیون مستقل آنست تا تغییراتی را در ابعاد مختلف، بشمول قانونی، فرهنگی، مدیریت، ساختاری، بشری، تخنیکی و ظرفیت سازی تمام ادارات خدمات ملکی افغانی بسوی معیاری شدن این نهادها و رسانیدن خدمات معیاری بمیان آرد.
هدف برنامه CBR:
این بست جزء از بست های برنامه برنامه CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون اصلاحات اداری بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری کمیسیون از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در کمیسیون همکاری جدی نموده تا کمیسیون بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در کمیسیون داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
 
 
هدف وظیفه:
مدیریت، نظارت ، رهبری و فراهم آوری تسهیلات در امور انسجام و هماهنگی برنامه های آموزشی ریاست عمومی انستیتوت  خدمات ملکی در مرکز و ولایات.
 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن، اصلاح، ایجاد اداره سالم و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بتعداد (21) بست چهارِ اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع را جهت استخدام کارکنان شایسته و کار فهم به اعلان رقابتی می‌سپارد


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

پس منظر

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (257) مؤرخ 23/3/1381 ادارۀ مؤقت افغانستان  بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است   

هدف برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایجبرنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد  

اشخاص که از طریق برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید  

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (سی بی آر) در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد  اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است 


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

:پس منظر

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (257) مؤرخ 23/3/1381 ادارۀ مؤقت افغانستان  بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است   

هدف برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد  

اشخاص که از طریق برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید  

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (سی بی آر) در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد  اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

:پس منظر

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (257) مؤرخ 23/3/1381 ادارۀ مؤقت افغانستان  بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است   

هدف برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد  

اشخاص که از طریق برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید  

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (سی بی آر) در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد  اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

پس منظر

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (257) مؤرخ 23/3/1381 ادارۀ مؤقت افغانستان  بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است   

هدف برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد  

اشخاص که از طریق برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید  

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه (سی بی آر) در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد  اشخاصیکه بحیث کادر برنامه (سی بی آر) استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در