Danish Institute of Higher Education

Danish Institute of Higher Education

<p style="text-align:right;">مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش، یک نهاد علمی و اکادمیک بوده که در ماه جوزای سال 1391 خورشیدی به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.</p> <p style="text-align:right;">          این مؤسسه به اساس مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، فعالیت علمی و آموزشی خود را آغاز نموده و یکی از بزرگترین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با بهترین سیستم های درسی می‏باشد.</p> <p style="text-align:right;">        مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در اولین دور فعالیت علمی خود با داشتن 150 دانشجو و 20 استاد، به ایجاد دانشکده‏های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد مبادرت ورزید. و درحال حاضر دارای سه دانشکدة (طب معالجوی، اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی) می‏باشد.</p>
در