Elham Omid Hospital

<p style="text-align:right;">شفاخانه معالجوی الهام امید در ولایت غزنی برای تداوی و عرضه خدمات صحی تاسیس و از مدت دو سال بدینسو در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد.</p>
در