Sultan Mahmood Ghaznavi university

<p>مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی در سال ۱۳۹۳ به عنوان نهاد تحصیلات عالی بعد از اخذ جواز از وزارت  تحصیلات عالی  جمهوری اسلامی افغانستان در شهر غزنی  به طور رسمی شروع به کار نمود</p> <p>کتابخانه غنی، لب های کامپیوتر مجهز، کادرهای علمی و دایمی و مدیریت حرفه ای مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی را مبدل به یک نهادعلمی معتبر با ثبات و دارای آینده کرده است. مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی دارای دو پوهنځی( شرعیات و اقتصاد ) میباشد که تا اکنون صدها کادر علمی  را برای خدمت  به جامعه تقدیم نموده کرده است.</p>
در