SOLA School 0f Leadership Afghanistan

SOLA School 0f Leadership Afghanistan Emplyoees

نرس مکتب تحت نظارت عمومی مدیره مکتب، مسولیت بررسی و ارزیابی نیازمندی های صحی شاگردان و پیشرفت پلان مراقبت های عاجل و انفرادی را به عهده دارد و نیز وی مسوول امیزش نظریات، پیشنهادات ومعلومات از والدین شاگردان واز داکترمربوطه میباشد. 

تطابق قوانین که با صحت شاگردان ارتباط دارد دربرگیرنده رضایت والدین و سرپرست شاگرد میباشد و همچنان فراهم نمودن مراقبت مناسب برای بیمار از نگاه صحی برای شاگردان حساس، آسیب پذیر، ضعیف و یا زخمی و فراهم نمودن معلومات صحی شاگردان به عنوان یک منبع برای والدین و کارمندان مکتب یکی از مسولیت های نرس مکتب به شمارمیرود و شناسایی مشکلات صحی شاگردان جهت مراجعه به مراکز صحی برای تداوی منظم، نگهداری دقیق از تمام اسنادهای صحی وسوابق شاگردان را به عهده دارد

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در