Tolo Manufacturing .Co Emplyoees

شرکت صنعتی طلوع ثبت و راجستر شده وزارت صنعت و تجارت که در پارک های صنعتی پلچرخی کابل تازه در بخش های صنعتی کشور به فعالیت آغاز نموده،  جهت سهمگیری در عمران و بازسازی کشور از مجرای اقتصادی و ایجاد اشتغال به  هموطنان عزیز در راستای تولیددات مواد خوراکی فعالیت می نماید.

اکنون میخواهد  یک تن از شهروندان را بحیث مدیر بازاریابی که واجد شرایط ذیل باشد استخدام نمائید.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در