کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه Emplyoees

کمیسون روابط بین المللی یکی از کمیسیون های کلیدی مجلس نماینده گان بوده که برای تحکیم روابط  میان پارلمان کشور با کشور های منطقه و جهان فعالیت مینماید و همچنان ناظر و همکار با وزارت محترم امور خارجه میاشد.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en