کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه

کمیسون روابط بین المللی یکی از کمیسیون های کلیدی مجلس نماینده گان بوده که برای تحکیم روابط  میان پارلمان کشور با کشور های منطقه و جهان فعالیت مینماید و همچنان ناظر و همکار با وزارت محترم امور خارجه میاشد.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en