Ministry of Agriculture Irrigation & Livestock

Ministry of Agriculture Irrigation & Livestock

<p style="text-align: right;">&nbsp;<br /><strong>وزارت زراعت، آبیاری و مالداری</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br />وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت&zwnj; های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِکشور&nbsp; را احیاء کند، تولید و بهره&zwnj;برداری&nbsp; را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور&nbsp; رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم&zwnj;های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت&zwnj;های محصولات زراعتی را توسعه&nbsp; دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. . ماموریت وزارت زراعت، ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه&nbsp; مردم است. بنابرآن دستورالعمل&zwnj; جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتیکه&zwnj; دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش&zwnj;های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد.</p> <p style="text-align: right;"><strong>هدف برنامه </strong><span dir="LTR">CBR</span><strong>:</strong><br />این بست جزء از بست های برنامه <span dir="LTR">CBR </span>&nbsp;وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. برنامه <span dir="LTR">CBR</span> یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت زراعت بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.<br />&nbsp;</p> <div style="text-align: right;">اشخاصی که از طریق برنامه <span dir="LTR">CBR</span> استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه <span dir="LTR">CBR</span> در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه <span dir="LTR">CBR</span> استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.</div>
در