Ministry of Justice

<p style="direction: rtl;"><strong>معرفی پروگرام: </strong><br />این برنامه (کارآموزی) از سوی وزارت عدلیه با همکاری مالی دفتر <span dir="LTR">GIZ</span> به مدت شش ماه برای فارغین طبقه اناث به راه انداخته میشود.<br />این پروگرام بر مبنای استراتیژی وزارت عدلیه و پلان کاری ملی زنان افغانستان (نپوا) در خصوص افزایش کارکنان اناث در چوکات کاری این وزارت طرح و تطبیق میگردد<span dir="LTR">.</span> این برنامه زمینه تجارب عملی را برای کارآموزان اناث در محیط کاری وزارت عدلیه فراهم کرده و توانایی های آنان را در بخش های مسلکی و اداری با استفاده از روش های آموزش دهی (<span dir="LTR">Training</span>) و مشوره دهی(<span dir="LTR">Mentoring</span>) تقویت می نماید. در ختم دوره کار آموزی، کارآموزان تجارب و مهارت های کافی را کسب نموده که این تجارب و مهارت ها آنها را در قسمت واجد شرایط شدن جهت احراز بست های خالی از طریق رقابت کمک مینماید.<br />این پروگرام به منظور کسب تجارب کاری برای محصلین اناث که از پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی&nbsp;، شرعیات ، اقتصاد و اداره و منجمنت یکی از پوهنتون های دولتی و خصوصی فارغ شده باشند طرح شده است. پروسه استخدام دوره کارآموزی از طریق رقابت آزاد و بطور عادلانه توسط کمیته موظف صورت می گیرد.<br />&nbsp;</p>
در